Twitter Facebook You Tube
 
 
 
SİVİL İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE AMATÖR HAVACILIK FAALİYETLERİ KAPSAMINDAKİ HAVA ARAÇLARININ UYACAĞI USUL VE ESASLAR
 
T.C
ANKARA VALİLİĞİ
Özel Kalem Müdürlüğü

12/04/2016

Sayı      : 42860840/889-198

Konu    : Valilik Genelgesi


VALİLİK GENELGESİ
(Sivil İnsansız Hava Araçları ve Amatör Havacılık Faaliyetleri Kapsamındaki Hava Araçlarının Uyacağı Usul Ve Esaslar)

GENELGE NO : 2016/1

İlgi    : a) Başkent Güvenlik Eylem Planı
                       b) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
                       c) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
                       d) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
                       e) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
                       f) 5326 sayılı Kabahatler kanunu
                       g) İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA)
                       h) Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği (SHY-6C)

Ankara’nın Başkent olması ve merkezi konumu, yasama, yürütme, yüksek yargı, askeri kurum ve kuruluşlar ile önemli ekonomik değeri yüksek tesislere sahip olması nedeniyle Ankara İli Hava Sahasında Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Amatör Havacılık Faaliyetleri Kapsamındaki Hava Araçlarının kullanılmasına yönelik olarak bazı tedbirlerin alınması gerekmiştir.

1.    Konu ile ilgili mevzuatımızda;

a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesinde, “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.” hükmü,

66. maddesinde, “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. (Ek cümle: 27/3/2015 - 6638/16 md.) Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü,

b) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun “Yasaklar” başlıklı 93. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde “Fotoğraf çekme yasağı olan yerlerin fotoğrafını çekmek” (e) bendinde “Herhangi bir madde veya nesneyi çekmek veya uçağın nizami kullanılma şeklinin dışında taşımak,” (g) bendinde, “Silah, cephane, her nevi harp malzemeleri, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi katı, sıvı ve gaz halinde madde taşımak,” (h) bendinde, “Görülen hizmetin ve içinde bulunulan durumun gerektirdiğinin dışında yayın ve haberleşme yapmak yasaktır.” hükmü,

c) Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliğinin (SHY-6C) “Havacılık güvenliği” başlıklı 14. Maddesinde; “(1) Amatör havacılıkta kullanılan hava araçlarının güvenliğinden pilot sorumludur. Hava aracı sahibi/pilot hava aracının kaçırılması, ele geçirilmesi, çalınması veya patlayıcı yüklenerek terörist saldırılarda kullanılmasını önleyecek her türlü tedbiri alır. Bu alanlarda alınacak güvenlik tedbirleri, bölgenin güvenliğinden sorumlu kolluk kuvvetleri ile koordine edilir. Bu tür faaliyetler Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında belirtilen kurallar çerçevesinde yürütülür.

(2) Hava alanı dışındaki yerlerden kalkarak hava alanına inen hava araçları, hava alanı güvenlik otoritesi olan mülki idare amirliği tarafından diğer sivil havacılık faaliyetleri ile karıştırılmadan güvenlik kontrolüne tabi tutulur.” düzenlemesi,

ç) İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı’nın (SHT-İHA) “Uçuş izni gereklilikleri”  başlıklı 17. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde İHAO ve İHAI sınıfı İHA’lar için; “ … Mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından yasaklanan yer ve zamanlarda uçuş yapmak yasaktır.”, düzenlemesi,

Aynı maddenin 2. fıkrasının (b) bendinde HA2 ve İHA3 sınıfı İHA’lar için; “Başvurulara ilişkin ilgili sivil ve askeri kurumlardan olumlu görüş alınmasını müteakip söz konusu sahaların NOTAM ile tüm hava sahası kullanıcılarına duyurulması sağlanır. Söz konusu taleplere ilişkin ilgili kurumlardan olumsuz görüş alınması veya Genel Müdürlük tarafından uygun görülmemesi halinde uçuş izni verilmez.”, düzenlemesi,

“Uçuşa yasak bölgeler”  başlıklı 18. Maddesinde,  “(1) Aşağıda yer alan bölgelerde risk analizi yapılmadan ve Genel Müdürlükten izin alınmadan herhangi bir sınıftaki İHA ile uçuş yapılması yasaktır:

a) İrtifaya bağlı olmaksızın havalimanlarında, en yakında bulunan pistin kenarından 5 NM (9 km) mesafeden daha yakın sahada,

b) İrtifaya bağlı olmaksızın seyrüsefer yardımcı cihazları, heliport, heliped, hava parkı, Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanmış olan denize/iniş kalkış alanları, vb. merkez olmak üzere 5 NM (9 km) yarıçaplı sahada,

c) İrtifaya bağlı olmaksızın çok kalabalık bölgeler ve kalabalık bölgeler üzerinde,

ç) Türkiye AIP’si ENR 5.1 bölümünde yer alan “Yasak, Tahditli ve Tehlikeli Sahalar”da,

d) Askeri binalar ve tesisler, cezaevi, akaryakıt depoları ve istasyonları, silah/fişek fabrika ve depoları gibi kritik yapı, tesis ve varlıkların çevresinde;

e) NOTAM ile ilan edilen sahalarda,

(2) Arama, kurtarma ve afet gibi öngörülemeyen acil durumlarda, Genel Müdürlük ile gerekli koordinasyonun sağlanması kaydıyla istisnai olarak Uçuş İzni verilebilir.”,  düzenlemesi,

“Güvenlik” başlıklı 25. maddesinin  (3) fıkrasında; “İHA operasyonlarını uygunluğunun Genel Müdürlük ve/veya ilgili mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından denetlenebilir.”, düzenlemesi,

d) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun “Güvenlik bölgelerinde uygulanacak esaslar”  başlıklı 21. Maddesinin 1. fıkrasının  (e) bendinde “(Ek: 26/2/2008-5740/1 md.) Askeri güvenlik bölgesi olarak tespit edilen, Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait kışla, kıta, karargah, kurum, ordugah gibi tesislerin, fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunulması, bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılması, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar ile ilgili birlik komutanlığı tarafından izin verilmiş olanlar dışındakilere yasaktır.”  hükmü,

e) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” başlıklı 179. Maddesinin 2. fıkrasında; “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”  hükmü,

f) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32. maddesinde,  “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir…”  hükmü,

Yer almaktadır.

g) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14.03.2016 tarih ve 23635644-530-E.1831 sayılı yazısı ve ekinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) uyarınca mülki idare amirlerine verilen yetkilerin kullanılmasında göz önünde tutulması gereken hususlar açıklanmıştır.

ğ) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) yayınlanmadan önce Valiliğimizin 18.05.2015 tarih ve 209 sayılı yazısında Ankara İli Hava Sahasında Sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA) ve Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamındaki hava araçlarının zaman zaman askeri güvenlik bölgeleri ve milli güvenliğimiz bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşların üzerinde izinsiz olarak uçtukları, fotoğraf ve film çektikleri yolunda bilgiler intikal ettiği belirtilerek, izinsiz gerçekleştirilen uçuşların Emniyet ve Jandarma birimlerince tespiti halinde uçuşun engellenerek, durumun tutanağa bağlanıp, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunulması istenilmiştir.

h) Başkent Güvenlik Eylem Planı’nda da Ankara’da uygulanacak güvenlik önlemleri düzenlenmiştir.

Mevzuatımızca Sivil İnsansız Hava Araçlarının ve Amatör Havacılık Faaliyetleri kapsamındaki uçuşlarla ilgili düzenlemelerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne verildiği, yukarıda belirtilen mevzuat kapsamındaki hususlara ve getirilen yasaklamalara uyulmadan yasak alanlar üzerinde uçuş yapılmasının, tehlikeli madde taşınmasının, fotoğraf ve film çekilmesinin uygun olmadığı, belirlenen kuralların ihlali halinde bu araçların radarda da görülmeme ihtimali karşısında telafisi mümkün olmayan durumların vukuu bulabileceği değerlendirilmiştir.

2. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde Valiliğimizce Ankara ilinde alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) ve Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği uyarınca Ankara ili sınırları içerisinde İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı’nın (SHT-İHA) 18. maddesinde sayılan uçuşa yasak bölgeler de dahil olmak üzere;

a- ) 1- Ankara Çevre Yolu – Ankara Konya Yolu Bağlantı Noktası
                 Koordinatları    : I29 83095-06936
                 Enlem        : 39° 39' 41, 62'' N, Boylam    : 32° 48' 09, 03'' N

2- Ankara Çevre Yolu – Ankara Kırıkkale Yolu Bağlantı Noktası
                 Koordinatları    : I30 05527-19864
                 Enlem        : 39° 55' 41, 54'' N, Boylam    : 33° 00' 21, 95'' N

3- Ankara Çevre Yolu – Esenboğa Kavşağı
                 Koordinatları    : H29 91286-29824
                 Enlem        : 40° 01' 04, 42'' N, Boylam    : 32° 53' 52, 45'' N

4- Ankara Çevre Yolu – Ankara Bolu Yolu Kavşağı
                 Koordinatları    : H29 69938-30639
                 Enlem        : 40° 01' 29, 08'' N, Boylam    : 32° 38' 51, 78'' N

5- Ankara Çevre Yolu – Gerede Ankara Yolu Kavşağı
                 Koordinatları    : H29 68156-29745
                 Enlem        : 40° 00' 59, 86'' N, Boylam    : 32° 37' 36, 76'' N

6- Ankara Çevre Yolu – Ankara Eskişehir Yolu Kavşağı
                 Koordinatları    : H29 68276-12786
                 Enlem        : 39° 51' 49, 83'' N, Boylam    : 32° 37' 44, 77'' N

Çevre yolunu takiben arasında kalan bölge,

b-) 1- Kazan İlçesinde;
                 Koordinatları    : H29 64532-36771
                 Enlem        : 40° 04' 47, 54'' N, Boylam    : 32° 35' 03, 90'' N

2- Çubuk İlçesinde;
                 Koordinatları    : H29 99447-40739
                 Enlem        : 40° 06' 58, 59'' N, Boylam    : 32° 59' 36, 67'' N

3- Akyurt İlçesinde;
                 Koordinatları    : H30 01940-37410
                 Enlem        : 40° 05' 10, 64'' N, Boylam    : 33° 01' 21, 94'' N

                 Koordinatları    : H30 02398-37512
                 Enlem        : 40° 05' 13, 94'' N, Boylam    : 33° 01' 41, 29'' N

4- Etimesgut İlçesinde;
                 Koordinatları    : I29 65178-11901
                 Enlem        : 39° 51' 20, 67'' N, Boylam    : 32° 35' 34, 54'' N

5- Mamak İlçesinde;
                 Koordinatları    : I30 06572-24969
                 Enlem        : 39° 58' 27, 03'' N, Boylam    : 33° 04' 37, 05'' N

                 Koordinatları    : I30 09531-25019
                 Enlem        : 39° 58' 28, 53'' N, Boylam    : 33° 06' 41, 79'' N

                 Koordinatları    : I30 18286-20317
                 Enlem        : 39° 55' 55, 50'' N, Boylam    : 33° 12' 50, 40'' N

6- Sincan İlçesinde;
                 Koordinatları    : I28 47417-99128
                 Enlem        : 39° 44' 23, 11'' N, Boylam    : 32° 23' 10, 81'' N

7- Gölbaşı İlçesinde;
                 Koordinatları    : I29 86736-06469
                 Enlem        : 39° 48' 26, 68'' N, Boylam    : 32° 50' 42, 18'' N

                 Koordinatları    : I29 84364-96834
                 Enlem        : 39° 43' 14, 02'' N, Boylam    : 32° 49' 03, 25'' N

                 Koordinatları    : I29 75414-90476
                 Enlem        : 39° 39' 47, 03'' N, Boylam    : 32° 42' 48, 19'' N

                 Koordinatları    : I29 84357-96831
                 Enlem        : 39° 43' 13, 93'' N, Boylam    : 32° 49' 03, 00'' N

                 Koordinatları    : I29 84961-95672
                 Enlem        : 39° 42' 36, 37'' N, Boylam    : 42° 49' 28, 42'' N

                 Koordinatları    : I29 84375-96709
                 Enlem        : 39° 43' 09, 99'' N, Boylam    : 32° 49' 03, 74'' N

Koordinatları,

Üzerinde sivil insansız hava araçları ve amatör havacılık faaliyetleri kapsamındaki araçlar ile uçuş yapılması yasaklanmıştır.

Üzerinde sivil insansız hava araçları ve amatör havacılık faaliyetleri kapsamındaki araçlar ile uçuş yapılaması yasaklanmıştır. Ancak;

1- Bu bölgelerde Valilikten, gerekiyorsa diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin almak kaydıyla kolluk gözetim ve denetiminde sınırları belirlenerek münhasıran uçuş izni verilebilir.

2- Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin amatör havacılığı desteklemek amacıyla kurdukları alanlarda; sivil insansız hava araçlarının uçurulmasına, bu alanların koordinatlarının ve uçuş yüksekliklerinin Valiliğe bildirilerek izin alınması kaydıyla izin verilebilir. Bu izinlere uyulması ilgili kollukça denetlenir.

İlçelerde Kaymakamlıklar yukarıdaki maddelerde belirtilenler dışında güvenlik bakımından hassasiyet arz eden kritik tesisler üzerinde uçuş yasağı getirilmesine yönelik kararlar alabileceklerdir.

Yasaklara uyulmadığının tespiti halinde ilgili kolluk kuvveti tarafından uçuş engellenerek durumun tutanağa bağlanıp, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirilecek, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre de yasal işlem yapılması sağlanacaktır.

Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde 5442 sayılı İl İdare Kanununun 11/C ve 66. madde hükümleri gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Bu “Valilik Genelge”sindeki hususlar görev ve sorumluluk alanları itibariyle kaymakamlıklar, belediyeler ve kolluk kuvvetleri tarafından mahallen ilan ettirilerek vatandaşlarımıza duyurulacaktır.

“Valilik Genelge”sindeki uygulanmasının temin ve takibi; Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer resmi kurumlar tarafından yapılacaktır.

Gereğini rica ederim.

 
 
Tarih: 22.4.2016   |   Bu duyuru  2333 kez okundu.  |   DUYURUYU YAZDIR
 
 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 
TAZİYE
 
NÖBETÇİ ECZANE
 
TELEFONLAR
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
CENAZE HİZMETLERİ  ŞEFLİĞİ
İRTİBAT:(0312) 837 30 75/ D 5
ÇALIŞMA SAATLERİ 08:17:00
MESAİ SAALERİ DIŞINDA
İRTİBAT
ALO  ZABITA  TEL:(0312)838  25 52
 | 30.9.2016
 
 
ANA HİZMET BİNASI SANTRAL
837 10 73
 
ASKİ SU İŞLERİ ŞEFLİĞİ
838 61 88
 
BAŞKANLIK BİNASI ÖZEL KALEM
837 17 50
 
Cenaze Hizmetleri Şefliği
837 30 75/5
 
DESTEK HİZMETLERİ MÜD. ELEKTRİK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
837 78 78
 
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
837 25 54
 
DESTEK HİZMETLERİ STADYUM SPOR SALONU
837 85 55
 
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRÜ
837 56 76
 
ESENBOĞA HİZMET BİNASI
827 13 14 - 827 13 13
 
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
837 37 67
 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
838 25 51
 
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ
837 17 59
 
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
837 10 74
 
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
838 49 48
 
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
837 27 55
 
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ
837 30 75
 
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ
837 76 06
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
838 25 50
 
YUKARI ÇAVINDIR HİZMET BİNASI
832 15 21
 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
837 08 21
 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ - PERSONEL
838 25 52
 
ŞEHİTLERİMİZ
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM
ÇUBUK - ANKARA SEFERLERİ
ŞEHİR HARİTASI
BASINDA ÇUBUK
ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ
FAALİYET VE PERFORMANS RAPORLARI
KAMU HİZMET STANDARTLARI
STRATEJİK PLAN
AFET YÖNETİMİ
ÇUBUK BELEDİYESİ KATALOĞU
  BİRİM
ETKİNLİKLERİ
    AK MASA
837 1 444
    BELEDİYE
YAYINLARI
    BILLBOARD
AFİŞ
PROJE ÖNER   ANKET   E-BÜLTEN ABONELİK
Ad Soyad
E-Mail
Fotoğraf Ekle
Öneriniz
 
Web Sitemizin Yeni Tasarımını Nasıl Buldunuz?
Mükemmel
Çok Güzel
Güzel
Fena Değil
Kötü
Ad Soyad
E-Mail
Cep Telefonunuz