Twitter Facebook You Tube
 
 
 
ÇUBUK HAYVANCILIK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEN İLAN
 

İLAN

 

ÇUBUK HAYVANCILIK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEN

 

İhale Makamı            : Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu

İşin Adı                      : Ankara Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde, Yönetmelik ve Şartname hükümlerine göre; hayvansal atıklardan biyometanizasyon yöntemi ile metan gazı üretimi ve bu gazın tamamından elektrik enerjisi üretilmesi hususunda yapılması gereken tüm yatırımların yapılması, sıvı atığın ön arıtmadan geçirilmesi yada sıvı gübrenin satışa hazır hale getirilmesi için gerekli tesislerin kurulması ve 29 yıllığına işletilmesi işlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesi gereğince pazarlık usulü artırma sureti ile ihale edilmesidir.

 

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51 (g) Maddesi gereğince pazarlık usulü arttırma şeklinde iki oturum olarak düzenlenecektir.

 1. Oturum: 30.03.2018 Cuma Günü Saat:15.00’ da yapılacak olan ilk oturumda isteklilerin ihaleye katılmak için gerekli belgeleri, mesleki ve teknik yeterlilikleri için istenilen belgeleri ile söz konusu tesisin işletilmesi için gerekli olan tüm yapılara ait avan projeleri ihale komisyonu tarafından incelenmek üzere teslim tutanağı karşılığında alınacaktır.

İhale komisyonu, 20 takvim günü sonrasında mesleki ve teknik yeterlilikleri uygun görülen ve avan projeleri kabul edilen isteklileri 20.04.2018 Cuma günü saat 15:00’da yapılacak olan ikinci oturuma davet edecektir. İhale komisyonu tarafından mesleki ve teknik yeterlilikleri yada söz konusu tesis için hazırlamış oldukları taslak projeleri yeterli görülemeyen isteklilerin ihale dosyaları kendilerine iade edilecek ve ihale dışı bırakılacaklardır.

 1. Oturum: İhale komisyonu tarafından yazılı olarak ikinci oturuma davet edilen istekliler, % lik pay oranı üzerinden yapılacak olan açık arttırma usulü ile yarıştırılacak ve en yüksek teklifin kabul edilmesiyle ihalenin kesin sonucu ihale komisyonu tarafından karara bağlanacaktır.

 

İşin Yapılacağı Yer…....: ANKARA Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

İhale Tarihi……..……...: İlk Oturum: 30.03.2018 Cuma Günü  Saat : 15.00

                                            İkinci Oturum: 20.04.2018 Cuma Günü Saat: 15:00

İhale Şekli…………….. : Açık Arttırma Usulü

İhale Yeri………………: ANKARA Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale

                                          Salonu Tanzimat Caddesi No: 67 Varlık Mah. Yenimahalle/ANKARA

İşin Konusu…………...: Ankara Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde, Yönetmelik ve Şartname hükümlerine göre; hayvansal atıklardan biyometanizasyon yöntemi ile metan gazı üretimi ve bu gazın tamamından elektrik enerjisi üretilmesi hususunda yapılması gereken tüm yatırımların yapılması, sıvı atığın ön arıtmadan geçirilmesi yada sıvı gübrenin satışa hazır hale getirilmesi için gerekli tesislerin kurulması ve 29 yıllığına işletilmesi işlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (g) maddesi gereğince pazarlık usulü artırma sureti ile ihale edilmesidir.

 

 

İhale Bedeli : Bu iş için belirlenen yıllık sabit kira bedeli KDV hariç 50.000,00 TL (elli bin Türk Lirası)’dır.  İşletmeci ürettiği elektrik enerjisinin satışından, yetkili alıcı kuruma yıllık olarak kestiği fatura bedeli ve gübre satışının yıllık cirosu toplamının üzerinden Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesine yıllık sabit kira bedeli haricinde  (KDV hariç)  % 3 oranında pay verecektir. İhalede yarışma (artırım) bu oran üzerinden yapılacaktır. İdarece belirlenen KDV hariç 50.000 TL’lik asgari tutar TÜİK tarafından açıklanan ÜFE katsayısı ile her yıl güncellenecektir.

 

 İşletme Süresi                       : 29 (Yirmi Dokuz Yıl)

 İhale Dosyasının Temin Edileceği Yer : Çubuk Kaymakamlığı Kat:2 No: 3 Çubuk-ANKARA

 İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

 İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde ilk oturum için istenilen belgeler;

 • İdari Şartnamenin 5. Maddesinde yer alan belgelerin tam ve eksiksiz olarak hazırlanması ve ilk oturum tarihinden önce ihale komisyonuna tutanak karşılığı teslim edilmesi zorunludur.
 • Eksik yâda yanlış evrak beyanında bulunan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.
 • Söz konusu belgeler kapalı dosya içine konularak üzeri istekli firma tarafından kaşelenerek imzalanacaktır
 • İhale tarihinden önce Çubuk Kaymakamlığı Kat:2 No: 3 Çubuk-ANKARA adresine imza karşılığında teslim edilecektir.
 • Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İhalenin İlk Oturumu: İhale komisyonu söz konusu ihalenin ilk oturumunda;

 • İstekli firmaların hazırlamış oldukları ihale dosyasının mevzuat ve yönetmeliğe göre kontrolünü yapacak,
 • İstekli firmaların mesleki ve teknik yeterlilik kriterlerini inceleyecek,
 • İstekli firmaların mali yeterliliklerini inceleyecek,
 • İhale konusu biyogaz enerji üretim tesisi ile tesisin tam ve eksiksiz olarak ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde faaliyete geçmesi ve işletilmesi için gerekli olan tüm tesislerin( atık toplama ve kompost tesisi, sıvı ön arıtma tesisi, paketleme ve satış tesisleri v.b. gibi ) çalışma sistemlerini gösteren avan projeleri ile proje raporlarını inceleyecektir.

İlk oturum sonucunda ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelerin her hangi birinde yetersiz bulunan yada ihale komisyonu tarafından söz konusu tesisi yapamayacağına kanaat getirilen istekliler ikinci oturuma davet edilmeyecektir. Bu durum kendilerine idare tarafından bildirilecektir. İstekliler ikinci oturuma davet edilmemeleri durumundan ihale komisyonunu ve idareyi sorumlu tutamaz ve hak talep edemez. İş bu ihale dokümanlarını alan ve ilk oturuma katılan istekliler bu durumu bilerek ilk oturuma katılmış olacaklardır.

 

 

 

İLAN OLUNUR

 

01/03/2018

 

 

Bilgi Almak İçin İrtibat:

 Tlf:        0312 837 88 10 – 837 93 93  (dahili 118)

 Fax:       0312 837 57 90

 E-mail:  cubukosb@gmail.com

 Cep:      0507 654 08 48

 Cep:      0541 781 01 90

GENEL ŞARTLAR

 

Madde 1- İlk yıl kira bedeli K.D.V. Hariç 50.000,00 TL( Elli Bin Türk Lirası) olup Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15( on beş ) gün içerisinde idarenin Vakıflar Bankası Ank. Şubesinde ki…………………… nolu hesabına ödenecektir. Kira Bedeli sözleşme tarihinden itibaren başlayacaktır. Her yıl sözleşmenin imzalandığı ay içerisinde işletmeci tarafından ödenecektir.

Takip eden yıllarda kira artış oranı Yİ-ÜFE artış oranlarına( TÜİK verilerine göre) artırılacak ve yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir.

Söz konusu artış bedeli her yıl için, sözleşmenin imzalandığı tarihe denk gelen aydan itibaren uygulanır.

Süresinde ödenmeyen kira bedelleri için İdari Şartnamenin 26. ve 27. Madde hükümleri uygulanır.

Söz konusu 29 yılın sonunda yüklenici yeniden bir sözleşme yaparak kira anlaşmasını yenileyebilir yada bedel karşılığı işletme hakkını  İdarenin onayı ile devredebilir.

 

Madde 2- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.

Madde 3- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

Madde 4- İhale komisyonu, teklif sahipleri ile açık artırmayı belirlediği şekilde yapar. İhale komisyonu istediği aşamada pazarlığa son verebilir.

 

Madde 5- İhale komisyonunca onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. İstekli bu tarihten itibaren 15 gün içerisinde geçici teminatını kesin teminata çevirerek noter onaylı sözleşmeyi imzalamak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. İmzalanmadığı takdirde ihale fesih edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

 

Madde 6- İşletmeci kira sözleşmesinden doğan haklarını devredemez. Kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz.

Madde 7- İstekliye tahsisi taahhüt edilen parsele ilişkin tüm alt yapı çalışmaları ve alt yapı tanımına dâhil olan tüm iş ve işlemler  (su, elektrik, doğalgaz, haberleşme iletişim, yağmursuyu, atık su, kanalizasyon) parsel bağlantıları (parsel girişine kadar), Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Parsel içi hatlar (su, elektrik, doğalgaz, haberleşme iletişim, yağmursuyu, atık su, kanalizasyon ) ise yükleniciye ait olup, ilgili hatların projeleri hazırlanıp idareye sunulacaktır.

 

 

 

 

Madde 8- Alıcı tahsisi taahhüt edilen parseli içerisinde yapacağı alt yapı, inşaat ve sair işlerinde Bölgeyi sorumluluk altında bırakmayacak şekilde tüm hafriyat ve molozlarını Organize Sanayi Bölgesi dışına taşımayı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Bölge Yönetim Kurulu Kararlarına uygun şekilde belirlenecek tarife üzerinden ödeme yapmayı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 9- Alıcıya tahsisi taahhüt edilen sanayi parseli OSB’nin onaylı sınırları içerisinde bulunmakta olup, Alıcı 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve ilgili tüm Yönetmelikler ile sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket etmeyi ve bu düzenlemelere aykırı davranmamayı ve ayrıca Bölge Yönetim Kurulu Kararlarına uygun davranmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 10- Taraflar arasında imzalanacak sözleşme şartlarının gerçekleşmesi halinde, akabinde arsa tahsis sözleşmesi tanzim ve imzalanmasına ilişkin durumda da şartnamede yazılan hükümler bu sözleşmelerin bir parçası olarak taraflar arasında hüküm ve sonuç doğurmaya devam edecektir.

 

Madde 11- Alıcı iştigal konusunun gerek Bölgenin gerekse firmasının uymakla yükümlü olduğu 4562 Sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen kurulamayacak tesisler kapsamında olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 12- Kira sözleşmesinin bitiminde eğer yeni sözleşme imzalanmaz ise söz konusu parselde bulunan bina ve diğer unsurlar amortisman bedeli üzerinden OSB Yönetiminin kararı doğrultusunda üçüncü şahıslara veya idareye devredilebilir.

Madde 13- Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte kiraya veren Çubuk İhtisas Hayvancılık OSB'nin belirleyeceği ve bu şartnameye veya kira sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Yasanın 62 nci maddesine göre işlem yapılır.

Madde 14- İş bu ihale ilanının 14 maddelik genel şartları sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. İşletmeci ve idare tarafından imzalanarak hükümlerine riayet edilecektir.

 

 

 

 

 

      İDARE                                                               İŞLETMECİ

 
 
Tarih: 14.2.2018   |   Bu duyuru  519 kez okundu.  |   DUYURUYU YAZDIR
 
 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 
TAZİYE
 
NÖBETÇİ ECZANE
 
TELEFONLAR
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  (Cenaze Hizmetleri)  
İlçemizde Cenazesi olanra,
Personel olarak Cenaze iş ve işlemleri Programlayan iki personelle çalışmaktadır.
İrtibat:(0312) 837 30 75 Çalışma Saatleri:08:17:00'Mesai Saatleri  Dışında İrtibat: Çubuk Belediye Alo  Zabıta
TEL:(0312)838  25 52 Çubuk  Devlet  Hastanesi TEL:(312)8378110'Adli Tıp Doktorları Yönlerdirilmesi Sağlanır.
 | 28.3.2018
 
 
ANA HİZMET BİNASI SANTRAL
837 10 73
 
ASKİ SU İŞLERİ ŞEFLİĞİ
838 61 88
 
BAŞKANLIK BİNASI ÖZEL KALEM
837 17 50
 
Cenaze Hizmetleri Şefliği
837 30 75/5
 
DESTEK HİZMETLERİ MÜD. ELEKTRİK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
837 78 78
 
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
837 25 54
 
DESTEK HİZMETLERİ STADYUM SPOR SALONU
837 85 55
 
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRÜ
837 56 76
 
ESENBOĞA HİZMET BİNASI
827 13 14 - 827 13 13
 
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
837 37 67
 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
838 25 51
 
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ
837 17 59
 
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
837 10 74
 
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
838 49 48
 
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
837 27 55
 
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ
837 30 75
 
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ
837 76 06
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
838 25 50
 
YUKARI ÇAVINDIR HİZMET BİNASI
832 15 21
 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
837 08 21
 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ - PERSONEL
838 25 52
 
ŞEHİTLERİMİZ
ŞEHİR İÇİ ULAŞIM
ÇUBUK - ANKARA SEFERLERİ
ŞEHİR HARİTASI
BASINDA ÇUBUK
ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ
FAALİYET VE PERFORMANS RAPORLARI
KAMU HİZMET STANDARTLARI
STRATEJİK PLAN
AFET YÖNETİMİ
ÇUBUK BELEDİYESİ KATALOĞU
  BİRİM
ETKİNLİKLERİ
    AK MASA
837 1 444
    BELEDİYE
YAYINLARI
    BILLBOARD
AFİŞ
PROJE ÖNER   ANKET   E-BÜLTEN ABONELİK
Ad Soyad
E-Mail
Fotoğraf Ekle
Öneriniz
 
Web Sitemizin Yeni Tasarımını Nasıl Buldunuz?
Mükemmel
Çok Güzel
Güzel
Fena Değil
Kötü
Ad Soyad
E-Mail
Cep Telefonunuz