Twitter Facebook You Tube
 
 
 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
 
 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi hukuk, İİB., iktisat, işletme, siyasal bilgiler mezunu 15 müfettiş yardımcısı alacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından:

 

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

 

 

Sınıfı Unvanı Kadro Derecesi Sayısı

 

 

GİH Müfettiş Yardımcısı 6 15

 

 

Sınava Katılma Şartları:

 

 

1. ÖSYM tarafından 6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak,

 

 

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

 

 

3. Üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.

 

 

4. 4.Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

 

5. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

 

 

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

 

 

Sınav Başvurusu:

 

 

Başvurular 30 Aralık 2014 günü saat 17.00'ye kadar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 Kat: 22 06330 Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. "Ankara Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi" yukarıda belirtilen adresten veya Internet aracılığı ile "www.ankara.bel.tr" adresinden temin edilebilir. (0 312 507 29 62 - 0 312 507 29 70 no'lu telefonlardan ayrıntılı bilgi alınabilir.)

 

 

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

 

 

a) Aday Formu, (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten veya Internet üzerinden www.ankara,bel.tr adresinden temin edilebilecektir.)

 

 

b) KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti

 

 

c) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti

 

 

ç) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında 3 adet fotoğraf,

 

 

d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi

 

 

e) T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı sureti.

 

 

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak, sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

 

 

Sınava Gireceklerin Belirlenmesi ve İlanı:

 

 

Yazılı Sınava toplam 300 kişi çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 300 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 300 aday giriş sınavına alınacaktır. 300'üncü aday ile eşit puan alan tüm adaylar sınava çağrılacaktır. Sınava girebilecekler 31 Aralık 2014 tarihinde Internet üzerinden www.ankara.bel.tr adresinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 Kat: 22 06330 Yenimahalle/ANKARA adresindeki ilan panosunda ilan edilecektir.

 

 

Giriş Belgesi:

 

 

Sınava girebileceklere Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca "Sınav Giriş Belgesi" verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınav Giriş Belgesi 31 Aralık 2014 - 14 Ocak 2015 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığından adaylarca alınacaktır. Bu tarihler dışında "Sınav Giriş Belgesi" verilmeyecek ve Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

 

Sınav Şekli:

 

 

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.

 

 

Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati:

 

 

Yazılı sınav 15 Ocak 2015 tarihinde 09.30 - 12.30 (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 14.00 -16.30 (Muhasebe, Yabancı Dil) saatleri arasında Kocatepe Kültür Merkezi Mithat Paşa Caddesi No: 74 Kızılay/ANKARA adresinde yapılacaktır.

 

 

Yazılı Sınav Konuları:

 

 

A - HUKUK

 

 

a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

 

 

b) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari Teşkilat)

 

 

c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

 

 

d) Medeni Hukuk (Genel Esaslar, Ayni Haklar)

 

 

e) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

 

 

f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Kıymetli Evrak)

 

 

g) Ceza Muhakemesi Kanunu (Genel Esaslar)

 

 

h) İş Hukuku

 

 

B - İKTİSAT

 

 

a) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.)

 

 

b) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür

 

 

c) Güncel Ekonomik Sorunlar

 

 

d) Milli Gelir

 

 

e) Milletlerarası İktisadi Münasebetler ve Teşekküller

 

 

f) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim.

 

 

C - MALİYE

 

 

a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

 

 

b) Türk Vergi Kanunları Esasları

 

 

c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları

 

 

d) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri

 

 

e) Kamu Borçları

 

 

D - MUHASEBE

 

 

a) Genel Muhasebe

 

 

b) Bilanço Analizi ve Teknikleri

 

 

c) Ticari Hesap

 

 

E - YABANCI DİL ( İngilizce, Fransızca ve Almanca Dillerinden birisi),

 

 

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması:

 

 

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden ortalama 65 puan almak gerekir. Yazılı sınav sonuçları Internet üzerinden www.ankara.bel.tr ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 Kat: 22 06330 Yenimahalle/ANKARA adresindeki ilan panosunda ilan edilir. Ayrıca kazanan adaylara tebligat yapılarak sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saati bildirilir.

 

 

Yazılı Sınavı Kazanan Adaylardan, Sözlü Sınavdan Önce Aşağıdaki Belgeler İstenir.

 

 

* Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

 

 

* Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi,

 

 

* Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.

 

 

(Bu özgeçmişte baba ve ana adları ile meslek veya işleri; ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin ad-soyadı, adresi ve telefon numaraları yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)

 

 

Sözlü Sınav Konuları:

 

 

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.

 

 

Sözlü Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

 

 

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu Üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65'den aşağı olmaması gerekir.

 

 

Giriş Sınav Notu:

 

 

Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavda başarı gösterenlerin başarı sırası ve sayısı ilan edilir. Atamalar puan sıralamasına göre yapılır. Giriş sınav notunun eşitliği halinde hukuk notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

 

 

Giriş Sınavı Sonuçları ve İlanı:

 

 

Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı kazananların listesi Internet üzerinden www.ankara.bel.tr ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 Kat: 22 06330 Yenimahalle/ANKARA adresindeki ilan panosunda ilan edilerek, Sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tebligat yapılacaktır.

 

 

İlan olunur.

 

--

 

 

Hüseyin Yiğiner

0505 408 71 77

 
Tarih: 3.12.2014   |   Bu haber 21445 kez okundu.  |   HABERİ YAZDIR
 
DİĞER HABERLER
 
 
2019 Yılını Geride Bırakırken, Yeni Umutlarla Yeni Bir Yıla Girdik
Engelli Çocuklar, Ebeveynleriyle Başkenti Tanıyor
Başkan Demirbaş, Engellileri Evlerinde Ziyaret Etti
Başkan Demirbaş, İş Yeri Açılışına Katıldı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'dan Ankaragücü'ne Ziyaret
Demirbaş'tan Lösemi Hastası Mehmet'in Öğretmenine Teşekkür Ziyareti
Çubuk Belediyesinde Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı
 
Önceki | 1 | 2 | 3 | 4 |  ... | Sonraki
 
ETKİNLİK TAKVİMİ
 
ANONS
 
NÖBETÇİ ECZANE
 
TELEFONLAR
ANA HİZMET BİNASI SANTRAL
837 10 73
 
BAŞKANLIK BİNASI ÖZEL KALEM
837 17 50
 
Cenaze Hizmetleri Şefliği
837 30 75/5
 
DESTEK HİZMETLERİ MÜD. ELEKTRİK İŞLERİ ŞEFLİĞİ
837 78 78
 
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
837 25 54
 
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRÜ
837 56 76
 
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
837 37 67
 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
838 25 51
 
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ
837 17 59
 
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
837 10 74
 
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ
838 49 48
 
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
837 27 55
 
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ
837 30 75
 
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ
837 76 06
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
838 25 50
 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
837 08 21
 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ - PERSONEL
838 25 52
 
ŞEHİTLERİMİZ
BEKİRAĞALAR KONAĞI (MÜZE)
ÇUBUK - ANKARA SEFERLERİ
ŞEHİR HARİTASI
BASINDA ÇUBUK
ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ
FAALİYET VE PERFORMANS RAPORLARI
KAMU HİZMET STANDARTLARI
STRATEJİK PLAN
AFET YÖNETİMİ
ÇUBUK BELEDİYESİ KATALOĞU
  BİRİM
ETKİNLİKLERİ
    AK MASA
837 1 444
    BELEDİYE
YAYINLARI
    BILLBOARD
AFİŞ
PROJE ÖNER   ANKET   E-BÜLTEN ABONELİK
Ad Soyad
E-Mail
Fotoğraf Ekle
Öneriniz
 
Web Sitemizin Yeni Tasarımını Nasıl Buldunuz?
Mükemmel
Çok Güzel
Güzel
Fena Değil
Kötü
Ad Soyad
E-Mail
Cep Telefonunuz