Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesi Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:3 (190310 ada 3 parsel) adresinde bulunan 16 adet işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi açık teklif usulüne göre 31.07.2024 tarihinde çarşamba günü saat 14:00 da Çubuk Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından ihalesi yapılacaktır.

  1. Taşınmaz Bilgileri:
S. No.MahalleCinsiAda/ParselBağımsız Bölüm NoAlan m2 (Net)İhale Çıkış Bedeli (TLGeçici Teminat Tutarı (TL)İhale Türü
1Atatürkİş Yeri190310/3174.592,250,000 ₺70,000 ₺Açık
2Atatürkİş Yeri190310/32120.443,600,000 ₺110,000 ₺Açık
3Atatürkİş Yeri190310/33155.314,500,000 ₺135,000 ₺Açık
4Atatürkİş Yeri190310/34181.355,300,000 ₺160,000 ₺Açık
5Atatürkİş Yeri190310/35136.194,100,000 ₺125,000 ₺Açık
6Atatürkİş Yeri190310/36133.574,000,000 ₺120,000 ₺Açık
7Atatürkİş Yeri190310/3765.82,500,000 ₺75,000 ₺Açık
8Atatürkİş Yeri190310/3833.341,500,000 ₺45,000 ₺Açık
9Atatürkİş Yeri190310/3933.071,500,000 ₺45,000 ₺Açık
10Atatürkİş Yeri190310/31033.361,500,000 ₺45,000 ₺Açık
11Atatürkİş Yeri190310/31133.181,500,000 ₺45,000 ₺Açık
12Atatürkİş Yeri190310/31233.191,500,000 ₺45,000 ₺Açık
13Atatürkİş Yeri190310/31333.221,500,000 ₺45,000 ₺Açık
14Atatürkİş Yeri190310/31425.611,150,000 ₺35,000 ₺Açık
15Atatürkİş Yeri190310/31540.411,850,000 ₺60,000 ₺Açık
16Atatürkİş Yeri190310/316421,900,000 ₺60,000 ₺Açık

İştirakçilerin Açık İhale teklif usulüne göre ihale edilecek işyerlerine ait tekliflerini dosya halinde 31.07.2024 tarihinde çarşamba günü saat 12:00’a kadar Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:1 Kat:3) teslim etmeleri gerekmektedir.

2.İhale edilen gayrimenkul bedelleri, ihale bedeli üzerinden %50 peşin geri kalan kısım aylık 4 (dört) eşit taksitte ödenecektir. İhale bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.

3.İsteklilerden istenilen belgeler

a. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)

b. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c. Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt örneği (E Devlet Üzerinden Alınabilir)

d. Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (E Devlet Üzerinden Alınabilir)

e. Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

f. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g. Şartname alındı makbuzu.

4.İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.

5.İhale şartnamesi 1.000,00-TL. Karşılığında Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

İhale Şartnamesi İçin tıklayınız.