İlçemiz “Ankara İli Çubuk İlçesi Esenboğa Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı”na göre hazırlanan Esenboğa Mahallesi 48 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 numaralı parselleri kapsayan 92078 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 23.09.2020 tarih ve 227 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 17.12.2020 tarih ve 2082 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan 92078 etap numaralı parselasyon planının 05.01.2021 – 05.02.2021 tarihleri arasında ilan edilmesi hususunda,