ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

 İLAN

 

                1- Çubuk İlçesi Atatürk Mahallesinde bulunan 1(bir) adet gayrimenkul Belediye Encümeni kararı ile 3 yıllığına 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45,46 ve 47 nci maddelerine istinaden Açık Artırma usulü ile kiraya verilecektir.

            2- Kiraya verilecek gayrimenkulün Cinsi, Mahallesi, mevkii, m²,  yıllık kira bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıda çıkartılmıştır.

S.NCİNSİMAHALLEMEVKİİKAPI NOYILLIK KİRA BEDELİGEÇİCİ TEMİNATKİRA SÜRESİ
1ABONE MERKEZİATATÜRK190310 ADA 3 PARSEL17 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM12.000,00-₺ +KDV1.500,00-₺3 YIL

3- İhale 23.03.2020 Pazartesi günü saat:10.30’da Belediye Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.

       4- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

  1. Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı Aile nüfus kayıt örneği(Nüfus Müd. veya e-Devlet)
  2. Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin Yerleşim (İkametgâh) belgesi,( Nüfus Müd. veya e Devlet)
  3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,
  4. İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz, şartname alındı ve dosya teslim tutanağı.
  5. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi
  6. Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,
  7. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
  8. Gerçek Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına ait ihale tarihi itibariyle 30 günlük belge (Belediye Başkanlığından alınacak,)

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri bir dosya halinde ihale günü 23.03.2020 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar İhale Komisyonu adına Emlak İstimlâk Müdürlüğüne Teslim edeceklerdir

       5- Şartname 100 TL. Karşılığında Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale hakkında bilgi almak isteyenler, her gün mesai saatleri içinde Emlak İstimlâk Müdürlüğüne müracaat edip bilgi alabilirler.

       6- İsteklilere ilanen duyurulur.

 

İhale metni için tıklayınız.