İlçemiz sınırları içerisinde Müdürlüğümüz personellerince yapılan rutin kontrollerde, ilçemiz Karaçam Mahallesi 121 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan yapının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu, can ve mal güvenliğine tehdit oluşturduğu tespit edilmiş olup 08.03.2023 tarihinde 3194 Sayılı imar Kanunun 39. Ve 40. Maddeleri gereği işlem başlatılmış ve Belediyemiz Encümenince 12.04.2023 tarihli ve 2023/205 sayılı yıkım kararı alınmıştır.
        Söz konusu taşınmaz malikinin öldüğü ve tapu kayıtlarında herhangi bir şekilde varislerine intikal olmadığından adı geçen yapı hakkında alınan yıkım kararı tebliğ edilememiştir.
Buna göre 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesinde yer alan ‘‘Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılmaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasından 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıta tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılar. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” Hükmü gereğince yazımız ekinde sunulan 12.04.2023 tarihli ve 2023/205 sayılı yıkım kararının ve yine yazımız ekinde sunulan ilan metni ile birlikte Belediyemiz İnternet Sayfasında 30 gün süre ile ilan edilmesi