İLAN
İlçemiz Kutuören Mahallesi 172 ada 2 nolu Parsel üzerinde bulunan iki katlı kerpiç yapının aşrı
derecede yıprandığı, Statik açıdan yıkılacak derecede tehlike arz ettiği, görüntü kirliliği oluşturduğu, can ve
mal kaybına sebebiyet verebileceği Belediyemiz Ekiplerince tespit edilmiş olup 3194 sayılı İmar Kanununun
39. Ve 40. Maddeleri gereği Belediyemiz Encümenince 13.10.2021 tarihli ve 2021/633 sayılı yıkım kararı
alınmıştır. Adı geçen yapının, mevzuat doğrultusunda, alınan yıkım kararına istinaden malikler tarafından
yıkılması ve enkazının kaldırılması gerekmektedir. Yapının belirtilen süre içerisinde yıkılmaması halinde
Belediyemiz tarafından yıkımının sağlanıp yıkım masrafları %20 fazlasıyla yapı maliklerinden tahsil
edilecektir.
3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde belirtilen “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike
arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli
olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt
sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde
tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin
internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli
yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla
oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere
ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması
hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile
yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe
bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme
kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. ” Hüküm gereği Belediyemiz
Encümenince alınan 13.10.2021 tarihli ve 2021/633 sayılı kararında belirtilen söz konusu metruk yapının
yıkımının sağlanmasına ilişkin ilanımızın 18.03.2022 tarihinden başlayarak 1 ay süre ile ilan edilmesi.