İlçemiz “Taşpınar Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”na göre hazırlanan; Taşpınar Mahallesi tapulamasına ait muhtelif parselleri kapsayan 92045 etap numaralı parselasyon planı; Çubuk Belediye Encümeni’nin 30.09.2020 tarih 238 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 07.01.2021 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan 92045 etap numaralı parselasyon planının 25.01.2021 – 25.02.2021 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ilk kez askıya çıkarılması ve mutat vasıtalarla ilan edilmesi hususunda;