1- Çubuk İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Spor Tesis alanı gayrimenkul Halı Saha ve Sosyal Tesis yapmak üzere Belediye Meclis kararı ile 7 yıllığına ve Yavuz Selim Mahallesi Millet Parkı (Adliye yanı) ATM alanı Belediye Encümen kararı ile 3 yıllığına 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45,46 ve 47 nci maddelerine istinaden Açık Artırma usulü ile kiraya verilecektir.

2- Kiraya verilecek gayrimenkulün Cinsi, Mahallesi, mevkii, yıllık kira bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıda çıkartılmıştır.

S.NCİNSİMAHALLEMEVKİİKAPI NOYILLIK KİRA BEDELİGEÇİCİ TEMİNATKİRA SÜRESİ
1SPOR TESİS ALANI
ARSA
CUMHURİYET5276 ADA 4 PARSEL
3824 M²
HORASAN SOKAK 65.000,00 ₺25.000,00 ₺7 YIL
2ATM YERİYAVUZ SELİMMİLLET PARKI
(ADLİYE YANI)
1.NOLU ATM19.000,00 ₺4.000,00 ₺3 YIL

 

3- İhale 26.01.2022 Çarşamba günü saat:10.30’da Belediye Toplantı salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

  1. Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
  2. Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin yerleşim (İkametgâh) belgesi,
  3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,
  4. İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz, şartname alındı, dosya teslim tutanağı.
  5. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi
  6. Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,
  7. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
  8. Gerçek Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair ihale tarihi itibariyle 30 günlük belge (Belediye Başkanlığından alınacak,)
  • Ortak girişim olması halinde, Ortaklık oluşturulduğuna dair, noter onaylı ortaklarca imzalanan sözleşme, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4.maddedeki esaslara göre temin edecekleri belge,

5- Şartname 100,00- ₺.karşılığında Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale hakkında

7- İsteklilere ilanen duyurulur. mesai saatleri içinde Emlak İstimlâk Müdürlüğüne müracaat edip bilgi alabilirler.

6-İstekliler yukarıda yazılı belgeleri bir dosya halinde ihale günü 26.01.2022 Çarşamba günü saat 10.00’ a kadar İhale Komisyonu adına Emlak İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir