ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

KİRA İHALE İLANI

1- Çubuk İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan 1(bir) adet gayrimenkul Belediye Meclis kararı ile 7 yıllığına 1(bir) adet gayrimenkul Belediye Meclis kararı ile 10 yıllığına 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45,46 ve 47 nci maddelerine istinaden Açık Artırma usulü ile kiraya verilecektir.

2- Kiraya verilecek gayrimenkulün Cinsi, Mahallesi, mevkii, yıllık kira bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıda çıkartılmıştır.

MÜLKİYETİ ÇUBUK BELEDİYESİNE AİT KİRAYA ÇIKACAK GAYRİMENKULLER
S.NCİNSİMAHALLEMEVKİİKAPI NOYILLIK  KİRA BEDELİGEÇİCİ TEMİNATKİRA SÜRESİ
1HAMAMY.BEYAZITİZZET BEĞOVİÇ CAD.2193 ADA 1 PARSEL120.000.00-₺
+KDV
50.000,00 ₺7 YIL
2VERİCİ/YANSITICITAŞPINARKÖYİÇİ 123 ADA 1 PARSEL
ÜZERİNDEKİ BİNA ÜZERİNE 
4.000.00-₺
+KDV
2.500,00 ₺10 YIL

 

3- İhale 11.08.2021 Çarşamba günü saat:10.30’da Belediye Toplantı salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

 1. Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
 2. Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin yerleşim (İkametgâh) belgesi,
 3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,
 4. İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz, şartname alındı, dosya teslim tutanağı.
 5. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi
 6. Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,
 7. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
 8. Gerçek Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair ihale tarihi itibariyle 30 günlük belge (Belediye Başkanlığından alınacak,)
 • Yer Görme Belgesi (Hamam için)
 1. İsteklilerin son 5 (beş) yıl içinde ve en az 1 (bir) yıl süreyle Hamam İşletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan almış olduğu belge, (Hamam için)
 2. Ortak girişim olması halinde, Ortaklık oluşturulduğuna dair, noter onaylı ortaklarca imzalanan sözleşme, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4.maddedeki esaslara göre temin edecekleri belge,

5- Şartname ₺.100,00- Karşılığında Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale hakkında bilgi almak isteyenler, her gün mesai saatleri içinde Emlak İstimlâk Müdürlüğüne müracaat edip bilgi alabilirler.

6-İstekliler yukarıda yazılı belgeleri bir dosya halinde ihale günü 11.08.2021 Çarşamba günü saat 10.00’ a kadar İhale Komisyonu adına Emlak İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir

7- İsteklilere ilanen duyurulur.